استثنائات و موارد غیرقابل پرداخت بیمه‌های درمان تکمیلی گروهی

الف) استثنائات بیمه‌های درمان تکمیلی گروهی مطابق مفاد ماده ۷ آیین نامه شماره ۷۴ بیمه مرکزی

 • اعمال جراحي كه به منظور زيبائي انجام مي‌شود؛ مگر اينكه ناشي از وقوع حادثه درطي مدت بيمه باشد
 • عيوب مادرزادي؛ مگر اينكه طبق تشخيص پزشك معالج و تائيد پزشك معتمد بيمه‌گر، رفع اين عيوب جنبه درماني داشته باشد
 • سقط جنين؛ مگر در موارد قانوني و با تشخيص پزشك معالج
 • ترك اعتياد
 • خودكشي و اعمال مجرمانه بیمه‌شده
 • حوادث طبيعی؛ مانند سيل، زلزله و آتشفشان
 • جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اقدامات احتياطی مقامات نظامی و انتظامی و عمليات خراب‌كارانه بنا به تأیيد مقامات ذی‌صلاح
 • فعل و انفعالات هسته‌ای
 • هزينه اتاق خصوصی؛ مگر در موارد ضروری به تشخيص پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد بیمه‌گر
 • هزينه همراه بيماران بين ٧ تا ٧٠ سال؛ مگر در موارد ضروری به تشخيص پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد بیمه‌گر
 • جنون
 • جراحی لثه
 • لوازم بهداشتي و آرايشی كه جنبه دارويی ندارند؛ مگر به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر
 • جراحی فک؛ مگر اینكه به‌علت وجود تومور و يا وقوع حادثه تحت پوشش باشد
 • هزينه‌های مربوط به معلوليت ذهني و از كارافتادگی كلي
 • رفع عيوب انكساری چشم؛ در مواردی كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر جمعِ قدرمطلقِ نقصِ بينايی هرچشم (درجه نزديك‌بينی يا دوربينی به‌اضافه نصف آستيگمات) كمتر از٣ دیوپتر باشد
 • کليه هزينه‌هاي پزشكي كه در مراحل تحقيقاتی بوده و تعرفه درمانی آن از سوی وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي تدوين و اعلام نشده است

یادآور می‌شود تعهدات شرکت بیمه نوین، تنها شامل مندرجات جداول قرارداد امضا شده طرفین بوده و این شرکت نسبت به سایر هزینه‌های اعلامی تعهدی نخواهد داشت. هم‌چنین کلیه شرایط عمومی و خصوصی تابع قرارداد و توافق طرفین خواهد بود.