مدارک مورد نیاز برای جبران خسارت بیمارستان دانشگاهی:

  • اصل صورت‌حساب ممهور به مُهر و امضاي امورمالی بیمارستان و مشخص بودن میزان پرداخت بیمه‌شده
  • برگه خلاصه پرونده
  • لیست موارد عدم تعهد بیمه پایه

مدارک مورد نیاز برای جبران خسارت بیمارستان دولتی:

  • اصل برگه صورت‌حساب بیمارستان به همراه ارائه کپی صورت‌حساب سهم بیمه پایه برای تعیین سهم بیمه‌گر اول
  • کپی برابر اصل سایر ضمائم باتوجه به صورت‌حساب مرکز درمانی
  • اصل مدارک هزینه‌های خارج از شمول بیمه‌گر پایه (لوازم مصرفی و ...)