درصورت انصراف کتبی بیمه شده از دریافت سهم بیمه پایه ارائه مدارک زیر الزامی است

 • اصل صورت‌حساب مرکز درمانی (کلیه خدمات ارائه شده در آن مرکز به بیمار)
 • اصل صورت‌حساب پزشکان
 • برگه سِیر بیماري شامل ویزیت‌های روزانه پزشکان با مُهر و امضا
 • اصل گواهی پزشکان معالج مبنی بر نام بیمار و علت بستري و یا ویزیت بیمار ممهور به مُهر و امضاء
 • اصل یا کپی برابر اصل برگه شرح عمل ممهور به مُهر و امضا جراح و کمک جراح
 • اصل گواهی جراح و کمک جراح با مُهر و امضا
 • اصل گواهی متخصص بیهوشی و برگه بیهوشی اتاق عمل با مُهر و امضاء متخصص بیهوشی
 • اصل نسخ دارویی، لوازم مصرفی و اصل فاکتور پروتزها، داروخانه‌ها و یا کپی برابر اصل فاکتور خرید کلی بیمارستان ممهور به مُهر داروخانه و بیمارستان جهت پروتزها و لوازم مصرفی (درخصوص نسخ دارویی و لوازم مصرفی لیست رایانه‌اي ممهور به مُهر پزشک معالج و مسئول اتاق عمل و متخصص بیهوشی نیز قابل قبول است)
 • لیست آزمایشات، پرتوپزشکی‌ها، توانبخشی، نوارنگاری‌ها و پاتولوژي انجام شده ممهور به مُهر بخش‌هاي مربوطه به همراه گزارشات آنها
 • تصویر گزارش خدمات انجام شده توسط پزشک نظیر آندوسکوپی
 • برگه‌هاي مشاوره‌هاي انجام شده که شامل درخواست پزشک معالج مبنی بر علت مشاوره و جواب مشاوره دهنده است
 • سایر ضمائم باتوجه به صورت‌حساب مرکز درمانی

 در صورتی‌که بیمه‌شده سهم بیمه‌گر اول را دریافت کند، ارائه مدارک زیر الزامی است

 • کپی برابر اصل صورت‌حساب مرکز درمانی بیمه‌گر اول (کلیه خدمات ارائه شده در آن مرکز به بیمار)
 • کپی برابر اصل بیمه‌گر اول صورت‌حساب پزشکان
 • کپی برابر اصل بیمه‌گر اول برگه سیر بیماري شامل ویزیت‌های روزانه پزشکان با مُهر و امضا
 • کپی برابر اصل بیمه‌گر اول گواهی پزشکان معالج مبنی بر نام بیمار و علت بستري و یا ویزیت بیمار ممهور به مُهر و امضا
 • کپی برابر اصل بیمه‌گر اول برگه شرح عمل ممهور به مُهر و امضا جراح و کمک جراح
 • کپی برابر اصل بیمه‌گر اول گواهی جراح و کمک جراح با مُهر و امضا
 • کپی برابر اصل بیمه‌گر اول گواهی متخصص بیهوشی و برگه بیهوشی اتاق عمل با مُهر و امضاء متخصص بیهوشی
 • کپی برابر اصل بیمه‌گر اول اصل نسخ دارویی، لوازم مصرفی و اصل فاکتور پروتزها، داروخانه ها و یا کپی برابر اصل فاکتور خرید کلی بیمارستان ممهور به مُهر داروخانه و بیمارستان جهت پروتزها و لوازم مصرفی (درخصوص نسخ دارویی و لوازم مصرفی لیست رایانه‌اي ممهور به مُهر پزشک معالج و مسئول اتاق عمل و متخصص بیهوشی نیز قابل قبول است
 • کپی برابر اصل بیمه‌گر اول لیست آزمایشات، پرتوپزشکی‌ها، توانبخشی، نوارنگاری‌ها و پاتولوژي انجام شده ممهور به مُهر بخش‌هاي مربوطه به همراه گزارشات آنها
 • کپی برابر اصل بیمه‌گر اول تصویر گزارش خدمات انجام شده توسط پزشک نظیر آندوسکوپی
 • کپی برابر اصل بیمه‌گر اول  برگه‌هاي مشاوره‌هاي انجام شده که شامل درخواست پزشک معالج مبنی بر علت مشاوره و جواب مشاوره‌دهنده است
 • کپی برابر اصل بیمه‌گر اول سایر ضمائم باتوجه به صورت‌حساب مرکز درمانی
 • اصل مدارك هزینه‌هاي خارج از شمول بیمه پایه مثل لوازم مصرفی، دارو
 • تصویر چک پرداختی بیمه پایه یا نامه کتبی بیمه‌گر پایه یا پرینت صورت‌حساب بیمار بابت بستري مربوطه در وجه بیمار مذکور