مدارک مورد نیاز جهت جبران هزینه رادیوتراپی:

  • اصل صورت حساب مرکز رادیوتراپی، مهمور به مهر مرکز.
  • گزارش تصویر برداري یا پاتولوژي که نشان دهنده تومور باشد،
  • گزارش رادیوتراپی شامل:  تعداد جلسات رادیوتراپی، تعداد شانهاي رادیوتراپی، فیلد درمانی، دوزاشعه

مدارک مورد نیاز جهت جبران هزینه‌های شیمی درمانی :

  • صورت حساب مرکز شیمی درمانی مبنی بر تعداد جلسات شیمی درمانی و داروهاي مورد استفاده، مهمور به مهر پزشک مربوطه.
  • نسخه دارویی با تجویز فوق تخصص انکولوژي
  • ارائه گزارش پاتولوژي