استثنائات بیمه‌های درمان تکمیلی گروهی مطابق مفاد ماده ۷ آیین نامه شماره ۷۴ بیمه مرکزی

 • اعمال جراحی که به منظور زیبائی انجام می‌شود؛ مگر اینکه ناشی از وقوع حادثه درطی مدت بیمه باشد
 • عیوب مادرزادی؛ مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تائید پزشک معتمد بیمه‌گر، رفع این عیوب جنبه درمانی داشته باشد
 • سقط جنین؛ مگر در موارد قانونی و با تشخیص پزشک معالج
 • ترک اعتیاد
 • خودکشی و اعمال مجرمانه بیمه‌شده
 • حوادث طبیعی؛ مانند سیل، زلزله و آتشفشان
 • جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات خراب‌کارانه بنا به تأیید مقامات ذی‌صلاح
 • فعل و انفعالات هسته‌ای
 • هزینه اتاق خصوصی؛ مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه‌گر
 • هزینه همراه بیماران بین ٧ تا ٧٠ سال؛ مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه‌گر
 • جنون
 • جراحی لثه
 • لوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارویی ندارند؛ مگر به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر
 • جراحی فک؛ مگر اینکه به‌علت وجود تومور و یا وقوع حادثه تحت پوشش باشد
 • هزینه‌های مربوط به معلولیت ذهنی و از کارافتادگی کلی
 • رفع عیوب انکساری چشم؛ در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر جمع قدرمطلق نقص بینایی هرچشم (درجه نزدیک‌بینی یا دوربینی به‌اضافه نصف آستیگمات) کمتر از٣ دیوپتر باشد
 • کلیه هزینه‌های پزشکی که در مراحل تحقیقاتی بوده و تعرفه درمانی آن از سوی وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی تدوین و اعلام نشده است


یادآور می‌شود تعهدات شرکت بیمه نوین، تنها شامل مندرجات جداول قرارداد امضا شده طرفین بوده و این شرکت نسبت به سایر هزینه‌های اعلامی تعهدی نخواهد داشت. هم‌چنین کلیه شرایط عمومی و خصوصی تابع قرارداد و توافق طرفین خواهد بود.

 

خدمات بیمه‌ای

ویژه کارکنان بانک ملی ایران ویژه کارکنان بانک ملی ایران


ویژه کارکنان بانک ملی ایران

معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد) معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد)


معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد)

مراکز درمانی طرف قرارداد نوین مراکز درمانی طرف قرارداد نوین


مراکز درمانی طرف قرارداد نوین

پیگیری پرونده خسارت پیگیری پرونده خسارت


پیگیری پرونده خسارت