پرونده خسارت بیمارستانی غیر مستقیم (بستری با استفاده ازبیمه نوین)

 

 • بستری بیمه‌شده در بیمارستان با استفاده از معرفی‌نامه و پرداخت فرانشیز
 • ارسال نامه شرکت بیمه‌گذار مبنی بر درخواست مدارک بیمه‌شدگان برای ارائه به تأمین اجتماعی( با ذکر نام بیمار، تاریخ بستری و نام مرکز درمانی)
 •  

درخواست حداقل سه ماه بعد از زمان بستری بیمه‌شده یا دو ماه از زمان ارجاع صورتحساب از مرکز درمانی به بیمه نوین ارسال شود.

 • بررسی و آماده‌سازی اسناد و مدارک درخواستی توسط کارشناسان اداره خسارت درمان (درصورتی‌که حداقل دو ماه از ارسال صورتحساب مرکز درمانی گذشته و تسویه صورتحساب به‌صورت کامل انجام شده باشد)
 • ارسال اصل پرونده‌ها برای شرکت بیمه‌گذار به‌همراه نامه از جانب بیمه نوین
 • تحویل مدارک به بیمه‌شدگان توسط بیمه‌گذار
 • مراجعه بیمه‌شده به بیمه‌گرپایه (شعب تأمین اجتماعی و ...)، ارائه اصل مدارک و دریافت کپی برابر اصل در زمان تحویل
 • واریز مبالغ به حساب بیمه‌شده از جانب بیمه‌گر پایه برای سهم مربوطه
 • تحویل پرونده (کپی برابر  اصل مدارک + رسید واریزی) از جانب بیمه‌شده به شرکت بیمه‌گذار
 • برگشت پرونده‌ها (کپی برابر  اصل و رسید واریزی) از جانب شرکت بیمه‌گذار به‌همراه نامه برای شرکت بیمه نوین
 • پیگیری و مکاتبه کارشناسان خسارت درمان برای دریافت پرونده‌های برگشت داده نشده از بیمه‌گذار
 • بایگانی پرونده‌ها (کپی برابر  اصل و رسید واریزی) در اداره خسارت درمان


تذکر: مدارک صرفاً به‌همراه نامه برای بیمه‌گذار ارسال شده و پرونده به‌صورت مستقیم به شخص بیمه‌شده تحویل نخواهد شد.پرونده خسارت بیمارستانی مراجعه مستقیم (بستری بدون استفاده از معرفی‌نامه بیمه نوین)

 • بستری در بیمارستان، پرداخت کل مبلغ هزینه و دریافت اصل کلیه اسناد و مدارک مربوطه
 • مراجعه بیمه‌شده به بیمه‌گرپایه (شعب تأمین اجتماعی و ...)، ارائه اصل مدارک و دریافت کپی برابر اصل در زمان تحویل
 • واریز مبالغ به حساب بیمه‌شده از جانب بیمه‌گر پایه برای سهم مربوطه
 • تحویل کپی برابر  اصل مدارک به‌علاوه رسید واریز سهم بیمه‌گرپایه از جانب بیمه‌شده به بیمه‌گذار
 • ارسال پرونده مذکور به‌همراه سایر مدارک خسارتی بیمه‌شدگان به بیمه نوین
 • پرداخت خسارت توسط بیمه نوین به‌صورت کامل (بدون کسر فرانشیز یا سهم بیمه‌گرپایه) در چارچوب مفاد بیمه‌نامه و سقف تعهدات مربوطه


تذکر: درصورتی‌که بیمه‌شده از دریافت سهم بیمه‌گرپایه انصراف دهد، خسارت مربوطه توسط شرکت بیمه در چارچوب مفاد بیمه‌نامه و سقف تعهدات با کسر فرانشیز پرداخت و پرونده بایگانی خواهد شد. در ضمن پرونده پس از بایگانی به بیمه‌شده برگشت داده نخواهد شد.پرونده‌های خسارت غیر بستری (پاراکلینیکی و سرپایی)

این نوع پرونده‌ها قابلیت برگشت و پرداخت، توسط بیمه پایه را ندارد و درصورتی‌که در زمان انجام هزینه از دفترچه بیمه پایه استفاده نشده باشد، خسارت با کسر فرانشیز پرداخت و پرونده بایگانی می‌شود. هم‌چنین در صورت درخواست بیمه‌شده، تنها کلیشه رادیولوژی، سی.تی.اسکن و ام.آر.آی برای استفاده‌های بعدی قابل عودت است.

 

 

خدمات بیمه‌ای

ویژه کارکنان بانک ملی ایران ویژه کارکنان بانک ملی ایران


ویژه کارکنان بانک ملی ایران

معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد) معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد)


معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد)

مراکز درمانی طرف قرارداد نوین مراکز درمانی طرف قرارداد نوین


مراکز درمانی طرف قرارداد نوین

پیگیری پرونده خسارت پیگیری پرونده خسارت


پیگیری پرونده خسارت