مدارک مورد نیاز جهت جبران هزینه رادیوتراپی:

  • اصل صورت حساب مرکز رادیوتراپی، مهمور به مهر مرکز.
  • گزارش تصویر برداري یا پاتولوژي که نشان دهنده تومور باشد،
  • گزارش رادیوتراپی شامل:  تعداد جلسات رادیوتراپی، تعداد شانهاي رادیوتراپی، فیلد درمانی، دوزاشعه

مدارک مورد نیاز جهت جبران هزینه‌های شیمی درمانی :

  • صورت حساب مرکز شیمی درمانی مبنی بر تعداد جلسات شیمی درمانی و داروهاي مورد استفاده، مهمور به مهر پزشک مربوطه.
  • نسخه دارویی با تجویز فوق تخصص انکولوژي
  • ارائه گزارش پاتولوژي

 

 

 

خدمات بیمه‌ای

ویژه کارکنان بانک ملی ایران ویژه کارکنان بانک ملی ایران


ویژه کارکنان بانک ملی ایران

معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد) معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد)


معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد)

مراکز درمانی طرف قرارداد نوین مراکز درمانی طرف قرارداد نوین


مراکز درمانی طرف قرارداد نوین

پیگیری پرونده خسارت پیگیری پرونده خسارت


پیگیری پرونده خسارت