مدارک مورد نیاز برای جبران خسارت بیمارستان دانشگاهی:

  • اصل صورت‌حساب ممهور به مهر و امضاي امورمالی بیمارستان و مشخص بودن میزان پرداخت بیمه‌شده
  • برگه خلاصه پرونده
  • لیست موارد عدم تعهد بیمه پایه

مدارک مورد نیاز برای جبران خسارت بیمارستان دولتی:

  • اصل برگه صورت‌حساب بیمارستان به همراه ارائه کپی صورت‌حساب سهم بیمه پایه برای تعیین سهم بیمه‌گر اول
  • کپی برابر اصل سایر ضمائم باتوجه به صورت‌حساب مرکز درمانی
  • اصل مدارک هزینه‌های خارج از شمول بیمه‌گر پایه (لوازم مصرفی و ...)

 

خدمات بیمه‌ای

ویژه کارکنان بانک ملی ایران ویژه کارکنان بانک ملی ایران


ویژه کارکنان بانک ملی ایران

معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد) معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد)


معرفی‌نامه مراکز درمانی (ماد)

مراکز درمانی طرف قرارداد نوین مراکز درمانی طرف قرارداد نوین


مراکز درمانی طرف قرارداد نوین

پیگیری پرونده خسارت پیگیری پرونده خسارت


پیگیری پرونده خسارت